LİNKLER

     DERS İÇERİKLERİ
  AKADEMİK PERSONEL
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK PROGRAM
DERS İÇERİKLERİ
TRANSKRİPT
BİLGİ FORMU
 

I. Yarıyıl Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Analiz I

Cümleler ve Sayılar, Fonksiyonlar, Limit , Süreklilik, Türev.

4+2 - Zorunlu

Analitik Geometri I

Doğrular, İç Çarpım Uzayları , Düzlem Çizimleri , Konikler, Elips, Hiperbol , Parabol , Hiperbol Eğrisi , Düzlemde Genel İkinci  Derece Eğriler , Koordinat Dönüşümleri.

2+2 - Zorunlu

Genel Fizik I

Vektörler, Bir Boyuttat ve Düzlemde Doğrusal Hareket, Newton Kanunları ve Uygulamaları, İş ve Enerji, İmplus ve momentum, Çarpışma, Dönme Kinematiği ve Dinamiği, Moment  ve Açısal Momentum, Eylemsizlik Momenti.

3+2 - Zorunlu

Soyut Matematik I

Sembolik mantık, Cümleler Kavramı , Niceleme Mantığı , Cümleler Cebiri , Bağıntı , Fonksiyon.

2+2 - Zorunlu

Temel Bil. Teknikleri Kul.

Donanım, Dış Donanım, İç Donamım, Bilgisayar Ağları, Yazılım, İşletim Sistemi Yazılımları, MS-Dos, Dos Komutları, Microsoft Windows 2000, Microsoft Word 2000, Araç Çubukları ve Dosya Menüsü, Araçlar ve Tablolar.

1+2 - Zorunlu

     

 

II. Yarıyıl Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Analiz II

Belirsiz İntegraller , Belirli İntegraller , Belirli İntegrallerin Uygulamaları , Seriler.

4+2 - Zorunlu

Analitik Geometri II

Uzay Eğrileri , Teğetin ve Normal Düzlemin Denklemi , Uzay Eğrisinin Koordinat Düzlemlerindeki Dik İz Düşümü , Yay Uzunluğu , Yüzeyler , Dönel Yüzeyler , Eksenlerin  Ötelenmesi.

2+2 - Zorunlu

Genel Fizik II

Elektrik Yükleri ve Alanları, Elektriksel Potansiyel, iletkenlik ve Dielektrik Devreleri, Kondansatörler, Dirençler, Emk, Magnetik Alan, Akının Magnetik Etkisi, Faraday Kanunları, Elektromagnetik İndüksiyon, Maxwell Denklemleri.

3+2 - Zorunlu

Soyut Matematik II

İşlem , Grup Teorisi , Halka Teorisi , Sayılar.

2+2 - Zorunlu

Temel Bilgisayar Bilimleri

Microsoft Excel, Araç Çubuklerı, Dosya ve Düzen Menüleri,Görünüm, Ekle ve Araçlar Menüleri, Microsoft PowerPoint, Araç Çubuklerı, Dosya ve Düzen Menüleri, İnternet Nedir? , Internet Explorer, FTP

2+2 - Zorunlu

     

 

III. Yarıyıl Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Analiz III

Sonsuz Sayılar , Pozitif terimli Seriler , Birinci Çeşit Karşılaştırma Problemi , Limit Kriteri , Polinom Kriteri , İntegral Kriteri , Gelişi Güzel Seriler , Riemann Teoremi , Genelleştirilmiş İntegraller , Gamma Fonksiyonu , Beta Fonksiyonu.

3+2 - Zorunlu

Lineer Cebir I

Vektör uzayları, Alt Vektör Uzayı, Baz ve Boyut. İç Çarpım Uzayları, Lineer Dönüşümler, Matris ve Matris Uzayları, Lineer Dönüşümler ve Matrisler.

3+2 - Zorunlu

Olasılık

Olasılık ile ilgili temel kavramlar, koşullu olasılık, bağımsız olaylar, bayes kuralı, tesadüfi değişken kavramı, kesikli-sürekli değişken ayrımı, olasılık fonksiyonları, birikimli dağılım fonksiyonu.

2+2 - Zorunlu

Bilgisayar Programlama I

Turbo C Programlamaya Giriş, C Fonksiyonları, C Fonksiyonlarının Genel Yapısı, Değişkenler, Temel Değişken Tipleri , Sabitler, Aritmetik Operatörler , Mantıksal Operatörler, Program Denetim Deyimleri, if-if else ve switch, while , do while, for ve break, continue ve goto, Diziler, Matrisler, İşaretçiler.

2+2 - Zorunlu

Diferensiyel Denklemler I

Birinci Mertebeden Lineer Diferensiyel Denklemler , İkinci mertebeden Lineer Diferensiyel Denklemler , İkinci mertebeden Lineer Diferensiyel Denklemlerin Kuvvet serileri ile Çözümü.

2+2 - Zorunlu

     

 

IV. Yarıyıl Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Analiz IV

Vektör Değerli Fonksiyonlar , Fubini Teoremi , Alan Hesabı , Üç Katlı  İntegraller , Eğrisel İntegraller.

3+2 - Zorunlu

Lineer Cebir II

Permutasyonlar ve Determinatlar , Liner Denklem Sistemleri , Dual Vektör Uzayları , Direkt Toplam Uzayı , Karakteristik Değerler  ve karakteristik vektörler.

3+2 - Zorunlu

İstatistik

İstatistik ile İlgili Temel Kavramlar, İstatistiksel Yığın, Değişkenlerin Ölçülmesi, Ortalamalar, Değişkenlik Ölçüleri, Simetri ve Basıklık Ölçüleri, Normal Dağılım, Örnekleme, Tek Değer ve Aralık Kestirim, Hipotez Testleri.

2+2 - Zorunlu

Bilgisayar Programlama II

Pascal Programlamaya Giriş, Pascal Fonksiyonlarının Genel Yapısı, Değişkenler, Temel Değişken Tipleri, Sabitler, Operatörler, Aritmetik Operatörler, Mantıksal Operatörler, Program Kontrol Yapıları, if-if else ve switch, while , do while, for ve break, repeat, continue ve goto, Diziler, Matrisler.

2+2 - Zorunlu

Diferensiyel Denklemler II

Yüksek  mertebeden Lineer Diferensiyel  denklemler , Laplace Dönüşümü , Birinci Mertebeden Lineer Denklemler Sistemi.

2+2 - Zorunlu

     

 

V. Yarıyıl Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Cebir ve Sayılar Teorisi I

Cümle Teorisi , Fonksiyonlar , Modüler Aritmetik, Bölünebilme, Rölatif Asallık , Grup Teorisi.

3+2 - Zorunlu

Genel Topoloji I

Cümleler ve Bağıntılar , Topolojik Uzaylar , Komşuluk ve Komşuluklar Ailesi ,  Bir Cümlenin İçi Dışı Kapanışı ve Sınırı , Alt Uzaylar , Sürekli Fonksiyonlar , Çarpım Uzayları , Ayırma Aksiyomları.

3+2 - Zorunlu

Kompleks Fonksiyonlar Teo. I

Kompleks Sayılar, Kutupsal ve Üstel Formu, Genişletilmiş Düzlem, Cauchy – Riemann Denklemleri, Analitik, Harmonik, Elementer,Trigonometrik, Hiperbolik, Ters Trigonometrik, Ters Hiperbolik ve Logaritmik Fonksiyon, Kompleks Kuvvetler.

3+2 - Zorunlu

Direrensiyel Geometri I

Diferansiyel Topoloji , Eğriler Teorisi.

2+2 - Zorunlu

Nümerik Analiz I

Algoritma, Sayı Sistemleri  ve Hatalar, Hatalar ve Değişen Nokta Aritmetiği , Sonlu Farklar, Bölünmüş Farklar , Merkezi Farklar , Gauss ve Strung Eşitlikleri , İnterpolasyon Eşitliğinde Hata.

2+2 - Zorunlu

     

 

VI. Yarıyıl Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Cebir ve Sayılar Teorisi II

Halka Teorisi , İdealler ve Birim Halkaları , Polinom Halkaları.

3+2 - Zorunlu

Genel Topoloji II

Kompakt Uzaylar , Lokal Kompakt Uzaylar , Bağlı Uzaylar , Metrik Uzaylar , Diziler ve Tam metrik Uzaylar.

3+2 - Zorunlu

Kompleks Fonksiyonlar Te. II

İntegraller, Seriler , Taylor  Serisi , Maclaurin  Serisi, Laurent Serisi , Rezidüler ve Kutuplar.

3+2 - Zorunlu

Direrensiyel Geometri II

Yüzeysel Teorisi ,  Hiperyüzey Örnekleri , Hiper Küre , Hiper Silindir , Dönel Hiperyüzeyler , Regle Yüzeyler , Kapalı Regle Yüzeylerin  Açılabilirliği ve Açılım Uzunluğu , Paralel Hiperyüzeyler.

2+2 - Zorunlu

Nümerik Analiz II

Ters İnterpolasyon ve Denklemlerin Çözümü , Diferansiyel denklemlerde Sayısal Yöntemler , Başlama değerleri, Runge Kutta Yöntemi , Prediktör ve Kornektör Yöntemi , , Milne Yöntemi Hamming Yöntemi , Euler Yöntemi.

2+2 - Zorunlu

     

 

VII. Yarıyıl Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Fonksiyonel Analiz I

Cümle ve Bağıntı, Metrik ve Topolojik Uzaylar, Banach Uzayları Lineer Operatörler.

3+0 - Zorunlu

Kısmi Türevli Dif. Denklem I

Temel Kavramlar ve Tanımlar, Matematiksel Fiziğin Temel Denklemleri , 1. Mertebeden Denklemlerin Sınıflandırılması , Hiperbolik Tür Denklemler.

2+2 - Zorunlu

Reel Analiz I

Cümleler, Fonksiyonlar , Ölçüm Teorisi , Ölçülebilir Fonksiyonlar , Sınırlı Fonksiyonlar İçin , Lebesgue İntegralleri , Sınırsız Fonksiyonlar İçin Lebesgue Teoremi.

2+0 - Zorunlu

Seçmeli I

---

2+0 - Seçmeli

Seçmeli III

---

2+0 - Seçmeli

Seçmeli V

---

2+0 - Seçmeli

Seçmeli VI

---

2+0 - Seçmeli

     

 

VIII. Yarıyıl Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Fonksiyonel Analiz II

Önemli  Bazı Teoremler , Hilbert Uzayları , Banach Cebirlerine Giriş.

3+0 - Zorunlu

Kısmi Türevli Dif. Denklem II

Parabolik Tür Denklemler, Eliptik Tür Denklemler, Kısmi Türevli Denklemler İçin Uygulanan Başka Çözüm Metodları, Potansyeller Teorisi.

2+2 - Zorunlu

Reel Analiz II

Ölçüler, Ölçülebilir Fonksiyonlar, İntegral, Lp Uzayları.

2+0 - Zorunlu

Matematik Uygulamaları

---

4+2 - Zorunlu

Seçmeli II

---

2+0 - Seçmeli

Seçmeli IV

---

2+0 - Seçmeli

     

 

Seçmeli I Grubu Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Matematiksel Programlama

MAPLE , Matematiksel programlarının  uygulanması.

2+0 - Seçmeli

Manifoldlar Üzerinde Yapılar

Riemann Manifoldları, Riemann Manifoldşarın Alt manifoldları.

2+0 - Seçmeli

Kompleks Analiz

Elementer Fonksiyonlarda Dönüşüm, Lineer Kesirli Dönüşüm.

2+0 - Seçmeli

İntegral Analiz

İntegral Denklemler, İntegral Denklemlerin Sınıflandırılması, Ayrılabilir Çekirdekli İntegral Denklemler, Çözücü Çekirdek ve Neumann Serisi, Fredholm Teorisi, Simetrik Çekirdekli İntegral Denklemler.

2+0 - Seçmeli

     

 

Seçmeli II Grubu Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Doğrusal Programlama

MATHCAD, Mathematica ,Matematiksel programların uygulanması.

2+0 - Seçmeli

Değme Manifoldlar

Sasakian Manifoldlar, Sasakian Manifoldların Alt manifoldları.

2+0 - Seçmeli

Çok Değişkenli Fonksiyonlar

Limit, Süreklilik, Türev, İntegral.

2+0 - Seçmeli

Fourier Analizi

Sınır değer problemleri, Fourier serileri, ortogonal fonksiyonlar, Gamma, Beta ve diğer özel fonksiyonlar, Fourier integralleri, Bessel ve Legendre fonksiyonu.

2+0 - Seçmeli

     

 

Seçmeli III Grubu Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Grup Teori

Gruplar, Alt grup latisleri Faktor grupları. izomorfizm ve otomorfizm, Direkt Toplam.

2+0 - Seçmeli

Uygulamalı Matematik

Laplace Dönüşümü  ve Uygulamaları , Özel Fonksiyonlar  ve Uygulamaları ,  Laplace Dönüşümü Genel Uygulamaları , Fourier serileri , Fourier İntegralleri.

2+0 - Seçmeli

Vektörel Analiz

Düzlemde Vektörler, Konik Kesitleri, 3- Boyutlu Uzayda Vektörler.

2+0 - Seçmeli

Matematik Lojik

Terim ve bağıntılar, aksiyomlar, ispatlar, teorilerin karşılaştırılması, Mantık teorileri, Sayısal teoriler, Denklik teorileri.

2+0 - Seçmeli

     

 

Seçmeli IV Grubu Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Modül Teori

Halkalar ve cebirler. Modüller. Yarı basit modüller. Serbest modüller, Galois Teori ve Cisim Genişlemeleri.

2+0 - Seçmeli

Harmonik Analiz

Singüler İnterral Operatörler, Distribition ve Fourier Dçnüşümleri.

2+0 - Seçmeli

Projektif Geometri

İzomorfizm, Otomorfizm, Projektif Düzlemde Bir Boyutlu dönüşüler, Merkezsel Kolinasyonlar, Merkezsel Kolinasyonlar ve Dezarg Düzlemi Arasındaki İlişkiler.

2+0 - Seçmeli

Uygulamalı Matematik Metotları

Isı, Dalga ve Laplace Denklemleri, Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri , Değişkenlerin Ayrılması Yöntemi.

2+0 - Seçmeli

     

 

Seçmeli V Grubu Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Mesleki İngilizce

Matematiksel Bir Metnin Nasıl Okunacağı ve Anlama Yöntemleri, Makale Hazırlama Yöntemleri.

2+0 - Seçmeli

Matematik Kavramlar Tarihi

Bilim Tarihi İçinde Matematik Kavramlar Tarihi, , Matematikteki Gelişmeler.

2+0 - Seçmeli

Yarı Riemann Geometrisi

Yarı Riemann manifoldu. Bir manifold üstünde tensör alanları, tensör türevi, simetrik ikilineer formlar, skaler formlar, Levi-Civita anlamında paralel kayma.

2+0 - Seçmeli

Metrik Uzaylar

Metrik uzaylar, Normlu uzaylar, Metrik uzaylarda açık-kapalı kümeler, komşuluk ve yığılma noktaları, denk metrikler, Metrik uzaylarda yakınsaklık, süreklilik.

2+0 - Seçmeli

     

 

Seçmeli VI Grubu Dersleri Ders İçerikleri

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Topolojik Vektör Uzayları

Elementer kavramlar,  Yerel konveks uzaylar ,  Hahn-Banach Teoremi.

2+0 - Seçmeli

Analitik Fonksiyonlar

Konvolüsyonlar, Fourier Dönüşümleri, Hilbert Dönüşümleri.

2+0 - Seçmeli

Lie Grupları

Lie gruplarının topolojik özellikleri, alt gruplar, Lie cebiri, üstel dönüşüm, kapalı ve irtibatlı Lie grupları, Lie transformasyon grupları.

2+0 - Seçmeli

Kategori Teori

Simplisel Gruplar,Kategorik Yapılar.

2+0 - Seçmeli

     

 

 

     

 

 
 

AKADEMİK PERSONEL       AKADEMİK TAKVİM       AKADEMİK PROGRAM       DERS İÇERİKLERİ       TRANSKRİPT     BİLGİ FORMU

Ekrem Emre , 2004 . Telif Hakkı Saklıdır.